Privacybeleid

Privacyverklaring Rob Geldens Fotografie 2018.

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Rob Geldens, verder RGF persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat RGF inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

RGF zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: www.robgeldens.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

RGF verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

achternaam

voornamen

adres

telefoonnummer

e-mailadres

bankrekeningnummer

factuurnummer

 

Verwerkingsgrond

RGF verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
 2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die RGF met betrokkene heeft gesloten;
 3. RGF een wettelijke verplichting dient na te komen
 4. een gerechtvaardigd belang van RGF waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van RGF aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons-)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;

facturatie

afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of

marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven

telefonisch contact, e-mailcontact

uitvoering wettelijke verplichtingen

 

Delen van persoonsgegevens met derden

RGF verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RGF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

RGF zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: RGF houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Marketingdoeleinden: [bewaartermijn 5 jaar]
 • Telefonisch contact: [bewaartermijn 5 jaar]
 • Informeren over wijzigingen van diensten:[ bewaartermijn 5 jaar]

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame.Dit kan via de website van RGF of door middel van telefoon of e-mail. RGF zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

RGF gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.  RGF maakt gebruik van de Google Analytics-advertentiefuncties. Dit houdt in dat Google Analytics naast de gegevens die via een standaardimplementatie van Google Analytics kan worden verzameld, ook gegevens over uw verkeer verzamelen via Google-advertentiecookies en ID’s. Wilt u zich hiervoor afmelden dat kan via deze link.

Beveiliging van de door RGF vastgelegde persoonsgegevens

RGF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met RGF . Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal RGF onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. RGF meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt RGF onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met RGF via info@robgeldens.nl

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van RGF schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Auteursrecht (het recht van de maker om te beslissen wat met zijn werk gebeurt)

De rechten van beeldmateriaal, getoond op deze website blijven ten allen tijde eigendom van de fotograaf Sandra Stokmans. Dit geldt ook als dit niet expliciet is aangegeven op de website. Het is alleen toegestaan gebruik te maken van foto’s op deze website, voor websites en diverse social media sites zoals facebook en twitter, met schriftelijke toestemming en/of vergoeding.  De maker van het werk heeft persoonlijkheidsrechten waar de maker geen afstand van kan doen.

Persoonlijkheidsrechten zijn onder meer het recht op naamsvermelding en het recht je te verzetten tegen verminking van het werk.  Kortom, op alle beelden op deze website berust het auteursrecht van Rob Geldens. Bij gebruik na toestemming en/of overeenkomst altijd volgende naamsvermelding gebruiken: Rob Geldens (www.robgeldens.nl). Deze toestemming kan niet worden afgestaan aan derden.

Gebruiksrecht (toestemming voor gebruik van een werk)

Via de volgende manieren kan een foto ‘gebruikt’ worden, namelijk via het ‘aanschaffen’ van een licentie (wordt afgesproken tijdens het offerteproces), ook wel gebruiksrecht genoemd.

   • Licentie voor privé (klein) gebruik: Betaalde fotobestanden mogen alleen gebruikt worden voor je eigen archief, persoonlijke fotoalbums of andere artikelen en/of social media zoals facebook en twitter. De foto kun je onbeperkt voor jezelf gebruiken. Je mag de foto alleen privé gebruiken (zakelijk geldt een andere licentie). Deze foto’s zullen bij oplevering geen watermerk bevatten.
   • Licentie voor web gebruik (1200 pixel of 2400px voor Facebook): Het bestand heeft een maximale afmeting van 1200/2048 pixels en is daardoor uitermate geschikt voor gebruik op uw website of om te delen via e-mail of social media. Omdat ik de auteurs­rechten van de foto bezit heb je toestemming nodig als je de foto zakelijk wilt gebruiken (bijvoorbeeld op de website van je bedrijf), neem in dat geval vooraf contact op met mij om dit af te stemmen.
   • Licentie voor niet-exclusief zakelijk/commercieel gebruik: Je ontvangt het originele foto­bestand van mij in hoge resolutie en voor web gebruik. Bij deze licentie heb je toestemming om deze bijvoorbeeld voor flyers of posters voor evenementen of voor uw (zakelijke) website te gebruiken of via social media te delen. De foto in hoge resolutie zal bij oplevering geen watermerk bevatten.
   • Licentie voor exclusief zakelijk/commercieel gebruik: Je ontvangt het originele foto­bestand van mij in hoge resolutie en voor web gebruik. Bij deze licentie heb je toestemming om deze bijvoorbeeld voor flyers of posters voor evenementen of voor je (zakelijke) website te gebruiken of via social media te delen. De foto in hoge resolutie zal bij oplevering geen watermerk bevatten. Sandra Stokmans Fotografie zal de foto niet meer aan anderen licentieren en Sandra Stokmans Fotografie zal het nergens anders laten publiceren (behalve voor eigen portfolio en basis verkrijgen nieuw werk).

Foto’s worden nooit onbewerkt meegegeven. Voor alle foto’s geldt dat je ze gebruikt zoals ik ze bedoelt heb (je mag dus geen aanpassingen aan het beeld doen, alleen de originele foto mag je tonen). In overleg met mij kan wellicht wel een en ander aanpassen. Deze toestemming kan niet worden afgestaan aan derden.

Het auteursrecht: eigendomsrecht van de foto

Bij iedere foto die je online plaatst krijg je te maken met auteursrecht. Het eigendomsrecht wordt in Nederland bepaald door de auteurswet. Het auteursrecht komt direct na het maken van de foto tot stand en geldt voor iedere foto die origineel/creatief is. Voor ander groter commercieel gebruik zoals bv grote reclame objecten neem dan contact op met de eigenaar ( Rob Geldens ). Als een beeld toch wordt gebruikt zonder schriftelijke toestemming of zonder het licentieren van het beeld zal hiervoor een schadevergoeding geëist worden.

 

Deze website en alle foto’s op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.
Foto’s van deze site mogen alleen gebruikt worden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar en fotograaf: Rob Geldens en / of door middel van licentieovereenkomsten. © Rob Geldens, November 2018